Αιματικές ροές - Φαινόμενα ιξωδοελαστικότητας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Βρίσκεστε εδώ:: Κεντρική Σελίδα

Κεντρική Σελίδα

Ανάπτυξη λογισμικού διερεύνησης αιματικών ροών: Επέκταση για μη μόνιμες ροές και ιξωδοελαστικά μοντέλα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΑΝ)

Κωδικός Έργου


 04 ΕΡ 44

Έναρξη


 Ιανουάριος 2006

Διάρκεια


 2 χρόνια

Ανάδοχος


 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επιστημονικός Υπεύθυνος


 Σωκράτης Τσαγγάρης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εργαστήριο Βιορευστομηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Μέτρο


 8.3

Δράση


 Πρόγραμμα Ένταξης στο Ελληνικό Ε & Τ Σύστημα

 Ερευνητών από το Εξωτερικό

 ΕΝΤΕΡ 2004

Αρμόδια Διεύθυνση ΓΓΕΤ


 Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων

Φορέας Συγχρημ/τησης


ΠΕΡΣΕΑΣ Υγειονομική Υπηρεσία